bereken incassokosten

Wij bouwen voort op uw interne traject. Het is van groot belang dat dit op orde is.

REKENMODULE Incassokosten
De incassokosten kunt u eenvoudig bepalen met de rekenmodule berekening incassokosten, klik hier.

Belangrijke zaken waaraan u moet denken
- Voldoet uw factuur  aan de wettelijk vereisten? 
- Heeft u de klant correct aangemaand  per brief of e-mail?
- Met wie  doet u precies zaken? 
- Zijn uw algemene voorwaarden  goed opgesteld?
- Zijn gemaakte prijs- en leveringsafspraken  schriftelijk vastgelegd in offertes of contracten ? 
- Heeft u een bewijs van correcte levering
- Heeft u relevante informatie  over de wederpartij?

Uw nieuwe incassozaak
U kunt hier uw vordering aan ons ter incasso geven, indien uw opdrachtgever dan nog steeds niet heeft betaald.

Werkwijze Stappenplan incasso
- Wij nemen uw vordering in behandeling en sturen u een opdrachtbevestiging met een uniek dossiernummer.
Dit nummer kunt u vermelden in onze correspondentie en bij het doorgeven van door u ontvangen betalingen. 
- Uw debiteur ontvangt nog dezelfde dag een sommatie op ons briefpapier van ons waarbij wij tevens incassokosten en vertragingsrente vorderen. Wij geven uw debiteur voldoende tijd en gelegenheid tot betalen. 
- Wordt niet tijdig betaald, dan leggen wij uw vordering ter beoordeling aan de rechter voor. De hiermee gepaard gaande kosten zijn op uw debiteur te verhalen.
Nadat wij een uitspraak van de rechter hebben ontvangen kunnen wij dit vonnis gaan omzetten in euro’s

Praktijkvoorbeeld incasso
Klik hier voor een voorbeeld van een incassozaak, de benodigde informatie en de werkwijze.

Sommatiebrieven
Klik hier voor voorbeelden van sommatiebrieven.

Schuldeiser wel of niet-BTW plichtig
Als de schuldeiser ons inschakelt om zijn vordering voor hem te incasseren, kunnen wij voor onze dienstverlening BTW voor de schuldeiser gaan berekenen. 

- wel BTW plichtige schuldeiser
Wanneer de schuldeiser zelf een BTW plichtige ondernemer is volgens art. 7 Wet op de Omzetbelasting 1968, dan kan hij deze BTW gaan verrekenen en terugvorderen van de fiscus. De BTW is in dit geval voor de schuldeiser geen extra kostenpost. Dit geldt voor de meeste bedrijven.
De incassokosten mogen in dit geval niet  met BTW verhoogd worden.
- niet-BTW plichtige schuldeiser
Wanneer de schuldeiser geen ondernemer is volgens art. 7 Wet op de Omzetbelasting 1968 of wanneer de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie zoals genoemd in art.11 van deze wet, dan kan hij deze BTW niet gaan verrekenen en terugvorderen van de fiscus. Dit geldt voor de natuurlijke personen en voor sommige dienstverleningen.
De BTW is in dit geval voor de schuldeiser wel  een extra kostenpost.

Overeenkomstig art. 2, lid 3 van het Besluit voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) wordt in zo'n geval de incassokosten vergoeding verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het BTW-percentage. Voor het minimumbedrag van 40 euro geldt dit ook.
De schuldeiser moet dan wel aan de schuldenaar melden dat hij de BTW niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het BTW-percentage verhoogd zijn.
Als de schuldenaar een consument is, dan moet de schuldeiser deze verklaring opnemen in de verplichte aanmaning. De verhoging van het BTW-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

De BTW moet dus over de incassokosten worden berekend wanneer de schuldeiser niet-BTW plichtig is en de BTW dus niet kan worden verrekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen en de overheid.

Wet Incassokosten
Klik hier voor nadere informatie over de Wet Incassokosten. Deze wet bepaalt de manier waarop u uw debiteur dient aan te manen en de kosten die berekend mogen worden.

Dagvaarding en REKENMODULE berekening proceskosten
Uiteraard proberen wij de kosten van buitengerechtelijke werkzaamheden, gerechtelijke procedures en executiekosten volledig op uw debiteur te verhalen. 
Voor de rekenmodule berekening proceskosten klik hier.

Conservatoir beslag (beslaglegging)
Klik hier voor informatie over een mogelijke beslaglegging.
Conservatoir beslag wordt gelegd wanneer het vermoeden rijst dat een schuldenaar bepaalde vermogensbestanddelen aan zijn vermogen onttrekt.